Meteen naar de inhoud

Over DDO

Dynamisch Democratisch Oss (DDO) is ontstaan uit de onvrede over de wijze waarop de gemeente omgaat met haar inwoners. De plannen met betrekking tot het windpark in de ‘duurzame polder’ hebben laten zien dat draagvlak onder omwonenden van ondergeschikt belang is en dat inspraakavonden de facto informatieavonden zijn. Na het raadsbesluit van 28 januari jl. is de weg vrij gemaakt voor windturbines van maar liefst 230 – 240 meter hoog in onze polders. De plannen hebben grote impact op zowel het landschap (landschapsvervuiling), de natuur (funest voor weide- en broedvogels), de gezondheid (geluidhinder kan leiden tot slaapstoornissen of erger) en de waarde van woningen (waardedaling).

Bovendien zien we dat de verdeling van de lusten en lasten van dit prestigeproject oneerlijk verdeeld zijn. De plannen zijn lucratief voor diverse projectontwikkelaars en een aantal agrarische ondernemers, maar desastreus voor de leefomgeving van omwonenden. En van zogenaamd meedelen in de winst, zoals was beloofd, is totaal geen sprake. Dynamisch Democratisch Oss vindt dit onacceptabel en wil de polders vrijhouden van dergelijke landschap vervuilende windturbines. Wij hekelen de gang van zaken van dit bestuur met betrekking tot de ‘duurzame polder’ waarbij draagvlak onder omwonenden nooit het uitgangspunt is geweest. DDO eist een referendum om de omwonenden alsnog een beslissende stem te geven..

Frits Nordsiek

Burgerlid

“De manier waarop de gemeenteraad en B&W omgaat met de bevolking bij zware dossiers is teleurstellend. De bevolking wordt kennelijk als hinderlijke bijzaak beschouwd en dat is onacceptabel. Niet alleen omdat daarbij de algemene beginselen van behoorlijk bestuur worden gewraakt, maar ook vanwege het breken met de uitgangspunten en beloften uit het coalitieakkoord 2018-2022.” 

Frits Nordsiek (65), is na een paar jaar elders gewoond te hebben weer terug in het oude vertrouwde Lith. Frits heeft zijn sporen verdiend binnen defensie en is voorzitter van Dynamisch Democratisch Oss. 

Kees Remi

Denktank

“De zittende raadsleden zijn akkoord gegaan met onrendabele windturbines van 240 meter hoog voor de voordeur van haar inwoners. Om de winst van de exploitanten te verzekeren moeten de burgers ook nog garant staan voor ca. € 400 miljoen subsidie. We krijgen daar een onbetrouwbare en weersafhankelijke elektriciteitsvoorziening voor terug. Voor de natuur, onze gezondheid en de landschapsbeleving is dit desastreus.”

Ossenaar Kees Remi (69) is goed ingelezen in het dossier met betrekking tot de energietransitie. 

Derk Klomp

Techneut

”Opgegroeid in het historische Megen hecht ik veel waarde aan de identiteit en mentaliteit die de basis vormen van ‘een kleine kern’. Door jaren werkzaam te zijn geweest in het (voortgezet) onderwijs van Oss, weet ik hoe belangrijk en essentieel educatie is voor de samenleving. Ik ben dan ook een groot voorstander en promoter van open- en vrije computersystemen binnen de (semi) overheid. In Dynamisch Democratisch Oss zie ik een nieuwe energieke partij die met alternatieven en frisse ideeën durft te komen en die niet is vastgeroest in oude patronen.” 

Derk Klomp (37) komt uit Megen en woont sinds enkele jaren samen in Oss. Derk heeft ruim 15 jaar als ICT’er voor verschillende bedrijven gewerkt en ondersteunt DDO ook op dit vlak. 

Timothy Erwich

Nummer 8

”De gemeente heeft meer dan ooit de zorgtaak van het Rijk op zich genomen. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor o.a. de jeugdzorg en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Hoewel de budgetten onder druk staan, willen we toch dat de zorg op peil blijft. We zullen dan ook moeten kijken waar het structureel beter en efficiënter kan, zodat de zorg niet verder onder druk komt te staan de komende tijd. DDO durft buiten de bestaande kaders te denken en zet zich enerzijds in om de lastendruk niet verder te laten stijgen en anderzijds om de bestaande zorgtaken op peil te houden. Dat is een enorme klus, waarbij echte keuzes gemaakt moeten worden.”

Timothy Erwich (37) is fulltime werkzaam in de jeugdzorg en inwoner van Maren-Kessel. 

10 PUNTENPLAN

Met ons ’10-puntenplan’ laten we voorts weten welke plannen wij op tal van andere gebieden hebben als onder andere de zorg, het onderwijs, de woningbouw, de leefbaarheid van de kernen, de oplopende lastendruk etc. Dynamisch Democratisch Oss is een conservatief-liberale partij die onder andere staat voor vrije Westerse waarden, zelfontplooiing en de eigen verantwoordelijkheid van het individu.

Vriendelijke groet,

Frank Duijs, Maren-Kessel
Loek van Wely, Oss

Transparant en open

Duidelijke en klare taal

Betrokken