Meteen naar de inhoud
Home » Polder vol turbines

Polder vol turbines

Het aantal IWT,s in de polder kan worden afgeleid uit de cijfers die door de gemeente Oss en Den
Bosch zijn aangeleverd.

windmolens delft © Ronald Verwijs / ANP
© Ronald Verwijs / ANP

De berekening is gebaseerd op de LIDAR windsnelheid metingen van Elzenburg De Geer.
In de polder is met 3000 vollasturen en  IWT’s van 4 MW en een tiphoogte van 220 meter per jaar, 12.000 MWh het maximaal haalbare.
De optel som volgt uit de RES 1.0 doelstellingen tot 2030 en de op te wekken hoeveelheid elektriciteit voor de opgave tot 2050.
Totaal 55 stuks IWT`s

Zie RIB
In de raadsinformatie brief over de (voorlopige) herijking van de RES (d.d. 01-12-2021) staat dat de
nog resterende restopgave 0,59 PJ bedraagt.
0,59 PJ = 164 GWh = 164.000 MWh in de polder
0,034 PJ = 12 GWH = 12.000 MWh per IWT.
De opwekcapaciteit per IWT is 0,59 / 0,043 = 13,7 IWT’s > 14 IWT’s

Windpark Elzenburg- De Geer, dit project wacht sinds januari op een uitspraak van de RvS, mocht dit
sneuvelen bij de RvS kunnen deze 4alsnog in de polder gepland worden.
Totaal dus ruimte reserveren voor Oss 18 IWT’s RES 1.0 , vergund voor 2025.
Totaal 16 Oss RES 1.0

https://www.raadvanstate.nl/actueel/nieuws/@126328/geen-toestemming-windparken-houten-oss/

Het aantal IWT,s voor de opgave Den Bosch staat vermeld in de Visie Energielandschap ’s-
Hertogenbosch .

https://www.s-hertogenbosch.nl/visie-energielandschap

We beschouwen de 2,2 PJ als de minimale doelstelling voor grootschalige duurzame energie-
installaties, zoals zonnevelden en windparken.

Er wordt nu uitgegaan van de lokale opgave zoals benoemd in de Concept RES Noordoost Brabant,
waarin voor ’s-Hertogenbosch 1,04 PJ aan hernieuwbaar op te wekken elektriciteit is benoemd.
1,04 PJ is 289 GWh > 289.000 MWh
289.000 / 12.000 MWh = 24 IWT’s
Den Bosch heeft voor RES 1.0 16 IWT’s gepland en 100 ha zon op land.
( 100 hectare x 1,4 = 140 voetbalvelden) .
Van deze 100 ha kan 50 ha worden gerealiseerd.
50 ha moet worden omgezet in IWT’s.
Per ha kan met zon 50 x 940 MWh = 47000 MWh worden opgewekt (per hectare 0,00304 PJ)
47000 MWh / 12.000 MWh = 4 IWT’s extra voor de Lithse polder
Den Bosch RES 1.0 20 IWT’s

© Rutger van der zalm/DG

RES 2.0 Oss
Het aantal voor RES 2.0 is te herleiden uit het rapport van CE Delft .
Oss energieneutraal in 20250.
Pagina 25 :
– Indien de energievraag van 1.910 TJ volledig opgewekt wordt middels zon-PV is er 5,3 km2 aan
zonnevelden nodig (excl. de zon-PV op de daken die onder besparing valt).
– Als volledig ingezet wordt op windenergie zijn er ongeveer 80 moderne grote windmolens van 3+
MW nodig om 1.910 TJ te produceren.
– Een eerste inschatting laat zien dat van de totale energievraag van 1.910 TJ ongeveer 1.020 TJ
opgewekt kan worden middels hernieuwbare warmte binnen de gemeente Oss (geothermie, WKO,
groen gas, etc.).
– Als de mogelijkheden voor duurzame warmte maximaal benut worden blijft er +/- 1.045 TJ over
voor invulling met zon-PV of wind1 .
Dit is 2,9 km2 aan zon-PV of het zijn 44 windmolens van 3 MW.
1,045 PJ / 0,043 PJ = 24 IWT’s
Voor Oss totaal 24 – 18 RES 1.0 = 6 is stuks RES2.0 .
Ook zal er rekening moeten worden gehouden met de warmtevisie .
Elektrische auto’s en warmtepompen laten het elektriciteitsverbruik verbruik significanet toenemen.
Hiervoor extra 3 IWT’s inplannen.
18 stukt gepland voor RES 1.0 27 – 18 = 9 IWT’s

RES 2.0 Den Bosch
Totaal 2050 2,2 PJ – 1,04 = 1,16 PJ.
1,16 PJ = 322 GWh = 322.000 MWh
322.000 MWh / 940 MWh = 342 Ha zon op land > 480 voetbalvelden.
322.000 MWh / 12.000 = 27 IWT,s .
Als alle zoekgebieden in Den Bosch worden benut zullen er nog 8 IWT’s in de polder bij moeten
komen.
Uitgaande van IWT’s 220 meter tiphoogte met een vermogen van 4 MW.
Totaal IWT’s in de Lithse polder voor 2050 38 + 9 + 8 = 55 IWT’s.
De warmtetransitie gaat onvoldoende PJ opleveren , elektrische auto’s en warmtepompen zullen
elektriciteitsvraag significant laten groeien.
55 IWT’s is conservatief gecalculeerd ,maar de polder gaat hier uitkomst bieden door de
afstandsnormen te verkleinen
.

Meer lezen over de bezwaren en effecten op uw gezondheid?

https://ddo-oss.nl/2022/09/huisartsenpraktijk-enquete-windpark-de-rietvelden/