Meteen naar de inhoud
Home » 10-punten plan » 9. Zorg & onderwijs

9. Zorg & onderwijs

Iedere inwoner van Oss moet de hulp en zorg kunnen krijgen die op dat moment nodig is. Sinds 2015 staan de zorgtaken die de gemeente op zich neemt onder druk. De budgetten zijn niet altijd toereikend gebleken en gemeenten zijn zoekende hoe hiermee om te gaan. DDO vindt dat alle zorgtaken die de gemeente sinds 2015 toegewezen heeft gekregen overeind moeten blijven. U staat er niet alleen voor. Wel zien we dat een eigen bijdrage soms onoverkomelijk is. Zo zien we de eigen bijdrage binnen de WMO dan ook als een noodzakelijk kwaad om de hulpverlening betaalbaar te houden. DDO heeft bijzondere aandacht voor mensen met schulden en mensen zonder baan. De begeleiding naar werk is essentieel om uiteindelijk zelfredzaam te worden en de schuldhulpverlening moet toegankelijk en adequaat en zijn. Van mensen in de bijstand verwachten we een tegenprestatie. De hulp voor laaggeletterden moet overeind blijven en ieder kind moet al dan niet met hulp van de gemeente een zwemdiploma halen.

Bijstand

DDO vindt het belangrijk dat ook mensen met een bijstandsuitkering hun steentje bijdragen. Dit kan in overleg met de bijstandsgerechtigde in bijvoorbeeld de groenvoorziening of als assistentie in de zorg zijn. Mocht de bijstandsgerechtigde hieraan geen gehoor willen geven dan kan korten een uiterste sanctie zijn. De tegenprestatie mag reguliere banen niet in de weg zitten.

Werk

Het hebben van een baan zorgt er niet alleen voor dat mensen zelfredzaam zijn, maar draagt ook bij aan de participatie. DDO hoopt dat mensen hierin zelf de regie nemen. Mocht dit niet lukken dan moet de begeleiding naar werk voor mensen die dat tijdelijk niet hebben toegankelijk en adequaat zijn.

Schuldhulpverlening

Problematisch schulden kunnen voor mensen nogal verlammend werken, waardoor mensen nog meer in de problemen komen. Schuldhulpverlening moet dan ook toegankelijk zijn en snel inzetbaar zodat grotere problemen kunnen worden voorkomen.

Zwemdiploma

Om de veiligheid te vergroten heeft DDO aandacht voor het zwemdiploma. Elk jaar overlijden er in Nederland meerdere kinderen door verdrinking. DDO streeft ernaar dat ieder kind in de gemeente Oss een zwemdiploma behaalt. DDO acht het wenselijk dat indien nodig de gemeente hierin investeert.

Onderwijs

Dynamisch Democratisch Oss vindt het belangrijk dat het primaire onderwijs in de kernen behouden blijft om de leefbaarheid in die kernen te garanderen. De instellingen voor voortgezet onderwijs in Oss moeten vanzelfsprekend ook behouden blijven. De gemeente dient zich constructief op te stellen richting de Osse onderwijsinstellingen. Samen met het Osse onderwijsveld moet gekeken worden of en zo ja welke HBO-instelling toekomst heeft. De talentencampus is van essentieel belang om partijen te koppelen en de samenwerking tussen werkzoekenden en bedrijven te bevorderen. DDO is voor de introductie van de denksport in het primaire onderwijs. Taalonderwijs voor volwassenen verdient onze volledige aandacht. Voor nieuwkomers is het van belang dat ze onze taal snel leren om de integratie en participatie te bevorderen. De mogelijkheid om taalonderwijs op verschillende niveaus te volgen in Oss moet dan ook behouden blijven.

DDO wil het primaire onderwijs in de kernen behouden en onderzoeken of specifieke HBO-instelling(en) toekomst hebben in Oss. DDO introduceert de denksport op basisscholen en wil de talentencampus én het taalonderwijs behouden.

Basisscholen

Bestaande basisscholen moeten in de kernen behouden blijven, ook als er sprake is van krimp. Basisscholen dragen bij aan de leefbaarheid. Jonge gezinnen zullen zich bij het verdwijnen van deze scholen steeds vaker elders gaan vestigen, wat de leefbaarheid in de dorpen verder onder druk zal zetten. De gemeente heeft een actieve rol in het behouden van het primaire onderwijs in de kernen (zie ook 8. Leefbaarheid dorpen).

HBO-instelling

Oss heeft voldoende onderwijsinstellingen binnen het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. DDO vindt het voor het aanzien van Oss van belang om te laten onderzoeken of een extra HBO-instelling of dependance in Oss toekomst heeft. Hierbij moet uiteraard gekeken worden of de instelling past bij Oss. De opleiding medisch laboratoriumonderzoek zou bijvoorbeeld een goede aanvulling kunnen zijn.

Talentencampus

De talentencampus is van groot belang in Oss. De talentencampus brengt talenten bij elkaar door onder andere werkzoekenden, onderwijsinstellingen en werkgevers eenvoudig aan elkaar te koppelen. DDO vindt het belangrijk dat dit soort initiatieven voor Oss behouden blijven.

Denksport op basisscholen

Door ook de denksport op basisscholen in de gemeente Oss te introduceren zullen meer jongeren geïnteresseerd raken in een denksport als schaken. Het beoefenen van een denksport heeft een aantal positieve aspecten. Zo levert het een goede bijdrage aan een aantal bestaande cognitieve functies (zie ook 10 (denk)sport).

Taalonderwijs

Taalonderwijs voor volwassenen is essentieel om de integratie en participatie van nieuwkomers te bevorderen. Wie de Nederlandse taal niet machtig is heeft bovendien meer moeite met het vinden van een baan. DDO vindt het belangrijk om het Osse taalonderwijs op verschillende niveaus te blijven ondersteunen.