Meteen naar de inhoud
Home » 10-punten plan » 1. De ‘dure polder’

1. De ‘dure polder’

De ‘duurzame polder’ ontmaskerd

U dacht waarschijnlijk, net als wij, dat de ‘duurzame polder’ goed was voor het klimaat, het milieu en uw portemonnee. Na veel speurwerk bleek dat een illusie. Hieronder leest u waarom dat zo is en wat een veel beter alternatief is.

De gemeenteraad heeft op 28 januari 2021 ingestemd met een industrieel windpark in de Lithse en Geffense polders. De plannen omtrent de ‘duurzame polder’ hebben heel wat stof doen opwaaien in Oss en de kernen rond Oss. De coalitiepartijen VDG, CDA, VVD en BETER OSS hebben ondanks de vele protesten van omwonenden en de nodige kritische geluiden van o.a. diverse milieuorganisaties en de Groene Rekenkamer getekend bij het kruisje en zijn derhalve akkoord gegaan met het uitwerken van windenergie in de open Lithse en Geffense polders. De impact van deze plannen op de natuur en leefomgeving is groot. Het gemeentelijke bestuur heeft daarnaast verzaakt om draagvlak en inspraak centraal te stellen. DDO wil dit democratisch deficit repareren en eist een referendum over de ‘duurzame polder’.

DDO zet in op een referendum over de ‘duurzame polder’ om het democratisch deficit te repareren.

Impact op het landschap

Het industrieel windpark zal door de hoogtes van de turbines in de wijde omtrek te zien zijn. De beslissing om dit gebied aan te wijzen voor windenergie heeft daarom niet alleen invloed op de gemeenten Oss en Den Bosch.

Dit gebied kenmerkt zich door laagbouw. Zo is de grote kerk in Oss 54 meter hoog, de  St. Jan in Den Bosch 73 meter en het iets verderop gelegen Provinciehuis 105 meter hoog. In het ruimtelijk beleid heeft laagbouw decennialang centraal gestaan. Hoge woontorens als in bijvoorbeeld Rotterdam kent de omgeving immers niet. Nu het gaat om windturbines is dit beleid kennelijk niet meer van toepassing. Dynamisch Democratisch Oss vindt dit onacceptabel en ziet niet in waarom objecten van 240 meter hoog nu wél in het straatbeeld zouden passen.

Impact op de natuur

De turbines hebben een grote impact op de aanwezige natuur. Het gebied wat nu als ‘duurzame polder’ wordt beschouwd is het grootste weidevogelgebied van de provincie Noord-Brabant. Weidevogels als de grutto, de wulp en de tureluur vinden hier hun toevlucht. 25 jaar geleden is dit gebied aangewezen als weidevogelgebied. Door beschermingsmaatregelen, waaronder het aanwijzen van ‘plas-drasgebieden’, heeft men geprobeerd het leefklimaat voor weidevogels te verbeteren. Door natte gebieden aan te wijzen en te onderhouden is de vogelpopulatie sterk gegroeid. Ook door het maaischema van agrarische ondernemers aan te passen kon de vogelpopulatie beter worden beschermd in dit gebied. Er werden subsidieregelingen ingesteld om agrarische ondernemers te compenseren en te stimuleren. Anno 2021 is dankzij allerlei maatregelen de vogelpopulatie sterk gegroeid en verbeterd.

Het industrieel windpark ligt echter als een donkere wolk boven dit gebied. Duidelijk is dat de turbines een negatief effect zullen hebben op de door middel van allerlei (gesubsidieerde) maatregelen verbeterde vogelpopulatie. 25 jaar natuurbeleid ten spijt: vogelsoorten zullen deels sneuvelen door de draaiende wieken en uiteindelijk uitwijken en wegblijven. Om dit te compenseren heeft de gemeente aangegeven nieuwe plas-drasgebieden aan te zullen wijzen in Stijbeemden.

Dynamisch Democratisch Oss vindt dit de omgekeerde wereld en ziet hierin een vorm van kapitaalvernietiging: 25 jaar lang alles in het werk stellen om het uiteindelijke behaalde doel daarna weer af te breken getuigt immers niet van visie.

Ruim 25 jaar bezig met weidevogelbescherming in de polders rond Oss

In het voorjaar van 2021 gaat voor de 25ste keer in de regio Oss het programma voor weidevogelbescherming van start. De voorbereidingen hiervoor starten al deze winter. 2021 zal een bijzonder jaar worden, in velerlei opzichten.  

Bron: IVN

Impact op gezondheid

Doordat er de laatste jaren steeds meer windparken op land in Nederland en de omliggende landen zijn aangelegd weten we dat de impact op de gezondheid geen sinecure is. Zo zijn er voorbeelden van mensen die last hebben van de lage tonen die turbines veroorzaken. Dit kan vervolgens leiden tot slapeloosheid en verhoogde concentraties stress bij de omwonenden. Doordat er nog veel onduidelijk is welke invloed zulke megalomane projecten op de gezondheid hebben is voorzichtigheid geboden. Dynamisch Democratisch Oss ziet ook om die reden niets in turbines in een dichtbevolkt land als Nederland.

Impact op woningwaarde

Doordat windparken onherroepelijk van invloed zijn op de omgeving zullen dit soort industriële parken ook van invloed zijn op de woningwaardes in de omgeving. Woningen bij windparken zijn om bovenstaande redenen minder geliefd en dat zal de marktwaarde van bestaande woningen drukken.

Participatie

In 2019 is er d.m.v. bewonersavonden een ‘open omgevingsparticipatieproces’ geweest, aldus de gemeente. In de praktijk waren het geen ‘participatie’ of inspraakavonden, maar informatieavonden. De plannen met betrekking tot turbines stonden de facto al vast. Dynamisch Democratisch Oss hekelt deze gang van zaken en ziet hierin een gebrek aan transparantie. DDO eist daarom alsnog een referendum om het democratische deficit te repareren (zie 1 de ‘duurzame polder).

Het draagvlak onder de inwoners is nl. op geen enkel moment en op geen enkele manier gemeten. Er is geen meting of peiling geweest en ook een officieel referendum bleef uit.

Bijval

Verschillende natuurorganisaties als de Brabantse Milieufederatie hebben al te kennen gegeven tegen dit plan te zijn. Zij zien de schade aan de natuur als grootste argument om van het windpark af te zien. De Groene Rekenkamer, een onafhankelijk instituut die zich bezighoudt met cijfermatige controles van o.a. plannen omtrent de energietransitie, twijfelt ernstig over de haalbaarheid van de plannen.

Lusten & lasten

Op het moment van dit schrijven is niet duidelijk hoe de lusten en de lasten worden verdeeld. Omdat ook op dit vlak transparantie ontbreekt, lopen omwonenden dan ook het risico dat de lasten eenzijdig bij hen komen te liggen, terwijl de plannen voor m.n. projectontwikkelaars en enkele agrarische ondernemers door het verpanden van gronden lucratief zullen zijn. Een dergelijke eenzijdige en oneerlijke verdeling is volgens Dynamisch Democratisch Oss onacceptabel, zeker met het oog op de door de gemeente én provincie gestelde ‘participatie’.

Resterende vormen van energietransitie 

Met de 4 windturbines op bedrijventerrein Elzenburg-De Geer en de plannen omtrent windenergie bij Alphen aan de Gelderse kant van de Maas zouden kernen als Lith, Lithoijen, Teeffelen, Macharen en Maren-Kessel met dit plan geheel door turbines omsloten zijn.

DDO verzet zich tegen de bouw van megalomane landschapsvervuilende turbines van 240 meter hoog in zowel de Lithse en Geffense polders, in Stijbeemden, op Elzenburg- de Geer en rond Ravenstein, en tegen het aanleggen van zonneweides op (landbouw)grond. Wel committeren wij ons aan de energieopgave die de gemeente Oss binnen de RES heeft. DDO ziet voor Oss kansen in energiebesparing van huishoudens en bedrijven en heeft een alternatief voor de windturbines in onze polders.

Alternatief

In tegenstelling tot de huidige Osse coalitiepartijen heeft DDO wél een alternatief voor de megalomane windturbines nabij Lith, ‘t Wild, Maren-Kessel, Lithoijen, Teeffelen, Oijen, Oss en Geffen.